Tác giả Đình Kiên

Ma Thần Hoàng Thiên

Những gì người khác có, hắn đều đã từng có.Gia đình, Hạnh phúc, bạn bè, vui vẻ...Nhưng giờ đây những thứ ấy đã hoàn toàn không ...